Algemene voorwaarden modelovereenkomst.nl

(Voor de algemene voorwaarden aanvullende dienstverlening, zie hier).

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Door het gebruik maken van de internet site www.modelovereenkomst.nl verklaart de gebruiker deze algemene voorwaarden te accepteren, tenzij met Modelovereenkomst.nl expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Onder gebruiker wordt verstaan: een ieder die de internet site Modelovereenkomst.nl bezoekt, daarop documenten leest of afdrukt of diensten afneemt dan wel een combinatie hiervan.
3. Wijzigingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zullen op www.modelovereenkomst.nl worden gepubliceerd en zijn direct na publicatie van kracht.
4. De ontvangst en aanvaarding van door gebruiker aan Modelovereenkomst.nl verstrekte opdrachten voor advies of procedures zal door Modelovereenkomst.nl schriftelijk worden bevestigd

Artikel 2. Communicatie
Bij elektronische en schriftelijke communicatie tussen gebruiker en Modelovereenkomst.nl draagt gebruiker het daaraan verbonden risico van onjuistheden, misverstanden, vertragingen, verminkingen en het niet of niet behoorlijk overkomen van mededelingen en opdrachten. Modelovereenkomst.nl zal indien mogelijk kosteloos een afschrift verstrekken maar is daartoe niet verplicht.

Artikel 3. Derden
Modelovereenkomst.nl is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten van de gebruiker gebruik te maken van derden.

Artikel 4. Ondeugdelijke gegevens
Indien Modelovereenkomst.nl aan de gebruiker gegevens heeft geleverd, terwijl zij op het tijdstip van levering van deze data op de hoogte was of behoorde te zijn van gebreken in, respectievelijk ongeldigheid van die gegevens is Modelovereenkomst.nl verplicht om alsnog data van dezelfde soort zonder gebreken te leveren.

Artikel 5. Wijziging dienstverlening
Modelovereenkomst.nl is gerechtigd een dienst te weigeren, tussentijds te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.

Artikel 6. Vergoedingen
1. Voor toegang tot het algemeen deel van de website is gebruiker geen vergoeding verschuldigd. Voor het bijzondere download deel dient gebruiker een abonnement af te nemen bij Modelovereenkomst.nl, zoals is omschreven op de website. Afhankelijk van de keuze van abonnement kan gebruiker vervolgens beperkt of onbeperkt downloaden vanuit de database. Zodra gebruiker een door hem samengesteld document wenst te downloaden, kopiëren of printen en daartoe overgaat, accepteert gebruiker deze voorwaarden en de prijs die voor betreffend abonnement of betreffend document in rekening wordt gebracht en verklaart deze prijs op basis van een e-mail bevestiging en de daaropvolgende factuur binnen 10 dagen aan Modelovereenkomst.nl op een daartoe door Modelovereenkomst.nl aangegeven bankrekening te zullen bijschrijven.
2. Indien gebruiker opdracht geeft aan Modelovereenkomst.nl tot het verrichten van juridische werkzaamheden en wordt deze opdracht door Modelovereenkomst.nl aanvaard, dan worden door Modelovereenkomst.nl aan de gebruiker de gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, zoals nader zal worden aangegeven.
3. Gebruiker zal de verschuldigde vergoedingen zonder enige korting en/of compensatie voldoen op de data, vermeld in de factuur.
4. Modelovereenkomst.nl is gerechtigd de bedragen vermeld op de site op ieder moment aan te passen. Dit kan niet met terugwerkende kracht plaatsvinden ten aanzien van al lopende abonnementen.
5. Op het moment dat een aanmelding is gedaan door een klant komt de koopovereenkomst tot stand en kan Modelovereenkomst.nl besluiten de database reeds open te stellen voor de klant. In beginsel zal dit beperkt zijn tot maximaal 5 downloads, totdat het volledige verschuldigde bedrag op de bankrekening van Modelovereenkomst.nl c.s. is bijgeschreven. Direct na ontvangstvan de betaling zal de gehele categorie of database worden opengesteld, afhankelijk van de bestellingsomvang.
6 Bij tussentijdse opzegging van het abonnement is geen restitutie mogelijk.
7. In beginsel levert Modelovereenkomst.nl niet aan particulieren. Indien een particulier gebruik wil maken van de diensten van Modelovereenkomst.nl kan hij een verzoek doen en kan Modelovereenkomst.nl besluiten aan dit verzoek tegemoet te komen. Ook in dit geval kan de gebruiker beperkt gebruik maken van de internet site totdat de factuur is betaald, maar eveneens slechts 5 documenten kunnen downloaden. Direct na ontvangst van de betaling zal de volledig site worden opengezet. Conform de Wet Koop op Afstand kan de consument gebruiker binnen 7 dagen na aanmelding besluiten alsnog af te zien van het nemen van een abonnement. De consument gebruiker zal in een dergelijk geval een standaard paginaprijs ad. EUR 2,50 per gedownloade pagina verschuldigd zijn en binnen 5 dagen aan Modelovereenkomst.nl betalen, danwel heeft Modelovereenkomst.nl het recht dit bedrag te verrekenen met het reeds betaalde bedrag. Modelovereenkomst.nl zal ook een administratieve vergoeding ter hoogte van EUR 50,- in rekening brengen.

Artikel 7. Betaling
Na het verstrijken van de in de aan gestuurde factuur genoemde betalingstermijn van tien (10) dagen, kan Modelovereenkomst.nl aan een rente van 12 % per jaar in rekening brengen alsmede een vergoeding van de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten met een opslag van 10 % op het door gebruiker aan Modelovereenkomst.nl verschuldigde bedrag, naast de andere wettelijke rechten.

Artikel 8. Wijzigingen in de database
1. Modelovereenkomst.nl is gerechtigd documenten en/of modellen in de database op elk moment ongeldig te verklaren, te verwijderen of te vervangen door andere, zonder dat daaraan jegens Modelovereenkomst.nl enig recht kan worden ontleend. Vervanging geschiedt kosteloos en op een wijze die voor de gebruiker in het algemeen het minst bezwarend is.
2. De gebruiker kan zelf Modelovereenkomst verzoeken bepaalde documenten in de database op te nemen. Gebruiker zal daartoe op de door Modelovereenkomst.nl aangegeven wijze handelen. Indien en voorzover naar het oordeel van Modelovereenkomst.nl mogelijkheden zijn, zal dit document aan het systeem kunnen worden toegevoegd tegen een nader overeen te komen vergoeding. Modelovereenkomst.nl is op dit punt jegens Gebruiker tot niets verplicht..

Artikel 9. Onjuistheden
In geval in een opgave van Modelovereenkomst.nl dan wel bij de uitvoering van enige opdracht door Modelovereenkomst.nl een onjuistheid voorkomt, heeft zowel Modelovereenkomst.nl als gebruiker de verplichting bij constatering daarvan de wederpartij onverwijld op de hoogte te stellen en aan herstel van de gemaakte vergissing mede te werken. Indien de gebruiker hem door Modelovereenkomst.nl toegezonden opgaven niet binnen twee weken, nadat zij redelijkerwijs geacht kunnen worden door hem te zijn ontvangen, betwist, dan wel tegen de wijze van uitvoering van een opdracht niet binnen de voor de betreffende zaak geldende redelijke termijn bezwaar aantekent, gelden opgaven en uitvoering als door gebruiker te zijn goedgekeurd.

Artikel 10. Voorkoming van fouten en fraude
1. In geval van onvolledige of onjuist ingevulde opdrachten behoudt Modelovereenkomst.nl zich het recht voor deze onbehandeld aan gebruiker terug te zenden, onder opgave van de reden.
2. Bij vermoeden van onregelmatigheden kunnen betalingen en/of overboekingen door of namens Modelovereenkomst.nl worden opgeschort totdat dit vermoeden zijn grond heeft verloren. Modelovereenkomst.nl is in dat geval gehouden de betrokkene op de hoogte te stellen van de reden van de opschorting.

Artikel 11. Adressering
1. Gebruiker is verplicht aan Modelovereenkomst.nl nauwkeurig opgave te doen van alle gegevens welke van gebruiker gevraagd worden. De opgegeven gegevens blijven tegenover Modelovereenkomst.nl van kracht zolang Modelovereenkomst.nl van gebruiker geen schriftelijke opgave van (adres) wijziging - onder vermelding van de diensten waarvoor deze dient te gelden - heeft ontvangen. Voorzover het procedures betreft kiest gebruiker domicilie op het door hem aangegeven adres.
2. Alle mededelingen, opgaven en opdrachten van gebruiker dienen te worden gericht aan de daarvoor op de site aangegeven adressen of te worden gegeven via de op de site geboden mogelijkheden en worden geacht alleen te betreffen de relatie, waarop de desbetreffende berichten betrekking hebben.

Artikel 12. Tekortkomingen
1. Indien de gebruiker in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van een relatie met Modelovereenkomst.nl, is hetgeen hij uit hoofde van die relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar.
2. Modelovereenkomst.nl is gerechtigd om van hetgeen zij voor gebruiker onder zich heeft of zal hebben afgifte te weigeren, totdat aan haar voldaan wordt hetgeen gebruiker alsdan opeisbaar aan haar verschuldigd is.
3. Alle gelden die Modelovereenkomst.nl, al dan niet opeisbaar, aan gebruiker verschuldigd is of zal zijn, zal zij, na afweging van eventuele andere innings-mogelijkheden, kunnen verrekenen met hetgeen zij, uit welke hoofde ook, van gebruiker opeisbaar te vorderen heeft of zal hebben.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. Zie de disclaimer elders op de website Modelovereenkomst.nl. Daarnaast:
2. Onverminderd het verder in dit artikel en deze site bepaalde is Modelovereenkomst.nl niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van verleende diensten en/of verstrekte documenten, informatie of adviezen, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid uit enige wettelijke bepaling voortvloeit. Indien er sprake is van aansprakelijkheid voor schade zal deze aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot directe schade en beperkt zijn tot het bedrag van de onderliggende overeenkomst.
3. Ten aanzien van de op de website opgenomen informatie geldt dat deze zorgvuldig is samengesteld, doch dat Modelovereenkomst.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
4. Modelovereenkomst.nl aanvaardt voor het gebruik en/of de zelfstandige invulling door de gebruiker van de in de database voorhanden informatie geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook.
5. Modelovereenkomst.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolg- of indirecte schade, ongeacht tengevolge van welke oorzaak, onzorgvuldigheid of verzuim die schade mocht zijn ontstaan.
6. Indien en voor zover er sprake is van aansprakelijkheid van Modelovereenkomst.nl is een dergelijke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gebruiker in het betreffende geval voor de dienstverlening, verstrekte informatie of adviezen en/of het gebruikte document aan Modelovereenkomst.nl verschuldigd is.
7. De gebruiker vrijwaart Modelovereenkomst.nl voor alle aanspraken van derden terzake van door deze te lijden schade uit welke oorzaak dan ook.

Artikel 14. Overmacht
Voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval meebegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de Overheid, internationale conflicten, stakingen, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsongeregeldheden, virussen, uitval van communicatie/electriciteit en/of internet, weersinvloeden, storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik wordt gemaakt, uitsluitingen en boycot, is Modelovereenkomst.nl niet aansprakelijk.

Artikel 15. Bescherming privacy
Zie het privacy statement elders op de site.

Artikel 16. Diversen
1. Modelovereenkomst.nl biedt een dienst waarbij de belangen van gebruiker zo goed mogelijk en persoonlijk worden behartigd. De volgende procedure geldt:
a. In eerste instantie worden vragen of klachten gericht aan de webbeheerder.
b. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgedaan, dan dient de directie van Modelovereenkomst.nl te worden aangeschreven. Deze zal een nader onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop de vraag of klacht is behandeld en gebruiker vervolgens op de hoogte brengen van zijn bevindingen. Klager en directeur zullen dan in goed overleg de oorzaak van de klacht proberen te verhelpen.
2. Tenzij Modelovereenkomst.nl daartoe schriftelijk, mededelingen heeft ontvangen en daarvan redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen, kan tegenover Modelovereenkomst.nl geen beroep worden gedaan op een wijziging in de beschikkingsbevoegdheid van gebruiker of van degenen, die gebruiker jegens Modelovereenkomst.nl vertegenwoordigen, noch op wijziging, herroeping of het op een andere wijze vervallen van bevoegdheden.

Artikel 17. Geschillen en toepasselijk recht
Op de uitvoering van deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de gebruiker en Modelovereenkomst.nl worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Algemene voorwaarden aanvullende dienstverlening

(Terug naar de algemene voorwaarden van Modelovereenkomst.nl).

Deze Algemene Voorwaarden Legal Consultancy en Dienstverlening (hierna: de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle opdrachten die Modelovereenkomst.nl (hierna "MNL") uitvoert voor haar klant (hierna "Opdrachtgever").

MNL en Opdrachtgever hierna gezamenlijk ook te noemen: Partijen

Artikel 1. Algemene bepalingen
1. MNL brengt offertes uit en sluit overeenkomsten inzake het verrichten van diensten op interim- danwel projectbasis, alleen op basis van de navolgende Algemene Voorwaarden. Afwijkingen of aanvullingen van dit uitgangspunt behoeven uitdrukkelijke schriftelijke instemming van MNL.

2. Tenzij de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte van MNL geheel vrijblijvend en komt een MNL bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van Opdrachtgever.

3. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen en bedingen zijn de enige tussen partijen geldende afspraken, tenzij dit expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. Eventueel door Opdrachtgever aangehaalde voorwaarden zijn derhalve niet van toepassing

Artikel 2. Onderwerp van de Overeenkomst
1. MNL zal bij Opdrachtgever werkzaamheden uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting.

2. In de offerte en Projectbeschrijving wordt het onderwerp van de overeenkomst nader omschreven.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de door MNL uitgebrachte offerte en start op de datum genoemd in die offerte. Op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, vervallen eerder gemaakte afspraken, voor zover op de onderhavige dienstverlening betrekking hebbend. Partijen stellen zo mogelijk voor start van de overeenkomst een Projectbeschrijving op waarin de te verrichten werkzaamheden worden beschreven.

2. Totstandkoming van een overeenkomst heeft uitdrukkelijk niet tot gevolg dat een arbeidsovereenkomst tot stand komt. MNL of de consultant werken zelfstandig en niet onder gezag van de Opdrachtgever.

Artikel 4. Duur / beëindiging / ontbinding van de Overeenkomst
1. De dienstverlening zal aanvangen op het in de offerte genoemde moment en na ondertekening van de overeenkomst.

2. Beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen vaste periode. Bij niet tijdige opzegging wordt de opdracht volledig afgerond. Ingeval van voortijdige opzegging dient de wederpartij hiervan schriftelijk uiterlijk één maand voor het verstrijken van de overeenkomst op de hoogte te worden gesteld.

3. Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden c.q. te beëindigen, indien de wederpartij:
" surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
" in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag heeft ingediend;
in liquidatie treedt of haar onderneming staakt;
" niet in staat zal zijn aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen. Partijen zijn in zo'n geval niet gehouden tot het vergoeden van eventuele directe- noch gevolgschade die de wederpartij heeft geleden.

4. Indien een partij (mogelijk) tekort komt in de nakoming van de verplichting zal de andere partij een ingebrekestelling sturen met daarin een redelijke termijn. Ingebrekestelling vindt plaats middels een aangetekend schrijven. De termijn waarin de ingebrekestelling teniet kan worden gedaan zal tenminste een week bedragen.

Artikel 5. Verlenging van de overeenkomst
Indien MNL het nodig acht kan hij Opdrachtgever verzoeken deze overeenkomst te verlengen. Een verzoek tot verlenging dient uiterlijk twee weken voor het verstrijken van de geldigheidsduur schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar te zijn gemaakt. Partijen treden daarna in overleg.

Artikel 6. Gevolgen van beëindiging
Indien de Overeenkomst wordt beëindigd op grond van een reden die Opdrachtgever is toe te rekenen, heeft MNL het recht alle tijdens de looptijd van de Overeenkomst aantoonbaar gemaakte kosten, ook die welke nog niet aan Opdrachtgever in rekening waren gebracht, met onmiddellijke ingang te vorderen.

Artikel 7. Vergoedingen en Betaling
1. (de consultant van) MNL verricht zijn werkzaamheden tegen het in de offerte genoemde uurtarief.

2. Alle vergoedingen zijn exclusief verblijfkosten en kosten voor buitenlandse reizen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Alle vergoedingen die Opdrachtgever aan MNL verschuldigd is, worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke belastingen en heffingen.

4. Voor zover de Opdrachtgever aan MNL niet een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt op basis waarvan MNL de betaling verkrijgt, dient betaling te geschieden op een door MNL aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als vermeld op de factuur. Indien geen termijn op de factuur is vermeld, zal een betalingstermijn van 14 dagen gelden.

5. Indien Opdrachtgever een factuur betwist dient hij dit, uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum, schriftelijk kenbaar te maken aan MNL. Betwisting leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichting.

6. Als moment van betaling geldt het moment, dat de betaling door MNL is ontvangen. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, deelt MNL hem dit schriftelijk mede en stelt daarbij een nadere termijn van betaling vast. De termijn zal in elk geval 7 werkdagen omvatten vanaf de dag dat een herinnering is verzonden. Is ook binnen de nader gestelde termijn niet betaald, dan is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. MNL is in dat geval gerechtigd de op de invordering vallende kosten ten laste van Opdrachtgever te brengen. Vanaf de vervaldag is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Ingeval dat verder (buiten)gerechtelijke incasso kosten noodzakelijk zijn zullen deze kosten kunnen worden doorberekend.

Artikel 8. Verplichtingen MNL/Consultant
1. De consultant verplicht zich een zodanige inspanning te leveren dat de juiste acties en initiatieven worden uitgevoerd om te komen tot een zo optimaal advies ten behoeve van de doelstelling van de klant zoals geformuleerd in de offerte en/of Projectbeschrijving. Indien de consultant constateert dat zijn advies niet binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd zal hij Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Partijen komen alsdan een nieuwe termijn overeen waarbinnen het gevraagde advies dient te worden opgeleverd.

2. MNL garandeert dat de juiste kennis voor de gevraagde opdracht aanwezig is en staat er voor in dat de ten behoeve van Opdrachtgever werkzame consultant ervaren is op het gebied van Legal Consultancy.

3. Gedurende de gehele looptijd van het project is de consultant van MNL beschikbaar voor het project. Bij ziekte of overmacht zal hij/zij, indien nodig en mogelijk, worden waargenomen door een gelijkwaardige consultant. Indien dat van toepassing is, wordt vervanging tijdens een eventuele vakantieperiode vastgelegd in de overeenkomst.

4. Indien de consultant langdurig arbeidsongeschikt wordt of niet blijkt te voldoen aan de redelijkerwijs gestelde eisen van Opdrachtgever, zal MNL Opdrachtgever hiervan direct op de hoogte stellen. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde een regeling te treffen over de voortzetting van de overeenkomst.

Artikel 9. Verplichtingen Opdrachtgever
1. Van Opdrachtgever wordt verwacht dat hij de randvoorwaarden schept om de opdracht tot een goed einde te brengen o.a. door toegang te verlenen tot relevante informatie en er voor te zorgen dat medewerkers medewerking verlenen, beschikbaar zijn voor interviews, workshops en dergelijke.

2. Opdrachtgever draagt zorg voor de uitvoering van haar werkzaamheden zoals vermeld in de Projectbeschrijving.

3. In de Projectbeschrijving wordt de contactpersoon van Opdrachtgever benoemd.

Artikel 10. Huisvesting, toegangsverlening
1. Indien van toepassing en voor zover nodig stelt Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst een werkplek aan de consultant ter beschikking voorzien van de benodigde middelen, nader omschreven in de Projectbeschrijving.

2. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de in het vorige lid genoemde werkplek welke aan de consultant van MNL ter beschikking wordt gesteld minimaal voldoet aan de ARBO-normen.

3. Indien er specifieke regelingen met betrekking tot toegang en toegangsverlening zijn, worden deze neergelegd in de Projectbeschrijving.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten van alle door MNL bij de werkzaamheden opgestelde stukken, rapporten en adviezen berusten bij MNL. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht om de gegevens te gebruiken beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verleend.

2. MNL zal Opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van inbreuk op Nederlandse intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van resultaten van de onder de overeenkomst verrichtte dienstverlening.

3. Onverminderd het voorgaande lid is MNL niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12. Exclusiviteit
Partijen ontlenen aan elkaar geen verdere rechten dan als vermeld in deze Overeenkomst.

Artikel 13. Geheimhouding
1. MNL en Opdrachtgever zullen te allen tijde geheimhouding betrachten van alle gegevens en informatie die zij omtrent elkaars bedrijf en bedrijfsprocessen en in het kader van deze Overeenkomst hebben uitgewisseld/ zullen uitwisselen en waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen, dat die gegevens en informatie van vertrouwelijke aard zijn. Partijen zullen de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

2. De in het voorgaande lid beschreven geheimhoudingsverplichting zullen Partijen eveneens opleggen aan hun betrokken medewerkers en partners.

3. De geheimhoudingsverplichting blijft nog een jaar na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst van kracht.

Artikel 14. Beveiliging en Veiligheid
1. De consultant van MNL dient zich te houden aan de door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakte bepalingen en voorwaarden met betrekking tot beveiligingsmaatregelen voor zover deze beveiligingsmaatregelen redelijkerwijs zijn te stellen. Deze bepalingen en voorwaarden dienen door Opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden aan MNL te worden verstrekt.

2. MNL behoudt zich het recht voor de nakoming van de dienstverlening op te schorten voor de duur dat zich op de plaats van tewerkstelling omstandigheden voordoen die naar het oordeel van MNL, risico's voor de veiligheid of gezondheid van de gedetacheerde medewerker meebrengen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. MNL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die door een aan haar toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten of een aan haar toerekenbare tekortkoming zijn ontstaan:
" schade aan zaken;
" schade als gevolg van dood of letsel.
In geval van aansprakelijkheid van MNL is de vergoedingsplicht beperkt tot directe schade een bedrag ter hoogte van de waarde van de betreffende opdracht, maar in ieder geval nooit hoger dan maximaal EUR 50.000,-- per gebeurtenis.

2. Opdrachtgever zal MNL vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die is ontstaan door het verkeerd dan wel niet toepassen van de adviezen op grond van de overeenkomst.

3. Van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) is in ieder geval sprake in de volgende gevallen: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid; mobilisatie; oproer; sabotage; brand; blikseminslag; im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen; natuurrampen; extreme weersomstandigheden; staking, ziekte van personeel, bezetting; boycot of blokkade; maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, uitval van electricteits- en communicatielijnen.

Artikel 16. Toepasselijk recht
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen trachten een geschil onderling in der minne te schikken. Partijen kunnen tevens overeenkomen dat een geschil wordt beslecht middels een vorm van alternatieve geschillenbeslechting.

3. Indien een partij een geschil wenst voor te leggen aan de rechter, zal hij dit doen aan de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht.

Artikel 17. Slotbepaling
1. Wijzigingen van deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.

2. Alle schriftelijke en mondelinge afspraken die tot heden tussen partijen bestonden komen hiermee uitdrukkelijk te vervallen.

3. Overdracht van de rechten en de plichten uit de Overeenkomst aan een derde partij kan uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij.