Auteursrechten

Een ieder die een document samenstelt met behulp van de online-database mag het desbetreffende document uitsluitend gebruiken in het kader van het verlenen van adviezen en/of het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot de transactie of andere (rechts)handeling die het desbetreffende document beoogt vast te leggen of te structureren.

De auteursrechten van deze website, het concept en de daarin opgenomen documenten, de bewerkingen en de verzamelprestatie berusten volledig bij Modelovereenkomst.nl. Alle informatie die wordt gepubliceerd via Modelovereenkomst.nl mag niet geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk of fotokopie dan wel door middel van het opslaan op een elektronische gegevensdrager, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Modelovereenkomst.nl. Een ieder die een document samenstelt met behulp van de online-database mag het desbetreffende document uitsluitend gebruiken in het kader van het verlenen van adviezen en/of het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot de (rechts)handeling die het desbetreffende document beoogt te regelen.

De documenten die zijn opgenomen in de database zijn bewerkingen van in de praktijk gesignaleerde en opgeslagen documenten die voor publicatie via Modelovereenkomst grondig zijn gescand en geanonimiseerd. Modelovereenkomst.nl is voor ieder document, voor zover mogelijk, nagegaan of eventuele rechten van derden deze verspreiding in de weg zouden kunnen staan. Ingeval van twijfel wordt een document niet opgenomen in de database. Gezien de algemene werkwijze in de juridische praktijk, waarin nieuwe documenten veelal worden samengesteld uit tekst, gebaseerd op andere documenten, wet of gebruik, is niet altijd na te gaan waar de exacte bron van een passage ligt. Indien u van mening bent dat u rechthebbende bent ten aanzien van een bepaalde tekst of document, verzoeken wij u een e-mail te sturen waarin u aangeeft om welk deel of document het gaat en daarbij aan te geven (voorzien van bewijs) waarom u denkt dat dit een inbreuk op uw recht zou betreffen. Op basis van de door u verstrekte informatie kan Modelovereenkomst.nl besluiten het betreffende document of passage aan te passen danwel te verwijderen.