Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie pl


Privacy documenten


In Nederland wordt de privacy materie door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geregeld, die tot implementatie van de Europese privacy-richtlijn dient. In de WBP staat het begrip ‘verwerking van persoonsgegevens’ centraal. ‘Persoonsgegevens’ zijn gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen. Onder ‘verwerking’ wordt verstaan: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, doorzenden, ter beschikking stellen, vernietigen etc. van gegevens. De nieuwe wet ziet dus toe op alle handelingen die met persoonsgegevens kunnen worden verricht. Het is niet van belang van wie de persoonsgegevens afkomstig zijn. De wet is toepasselijk indien de verwerking plaatsvindt door een ‘verantwoordelijke’ (dat is: degene die de gegevens verwerkt) die is gevestigd in Nederland. Onder de WPB mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor zover de verwerking kan worden gebaseerd op één van de in de wet omschreven gronden. De verwerking is toegestaan als: a. de betrokkene (dat is: de klant) voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dan wel in het kader van een precontractuele relatie met de betrokkene; c. de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke (dat is: degene die verwerkt) onderworpen is; d. de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van vitale belangen (hier moet worden gedacht aan levensbedreigende situaties); e. de verwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of f. de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang van de betrokkene, in het bijzonder diens privacyrecht, prevaleert. In aanvulling daarop geldt de eis dat de gegevens alleen mogen worden verwerkt als de verwerking niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Of een verwerking al dan niet onverenigbaar is, hangt onder meer af van: a) de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen; b) de aard of gevoeligheid van de betreffende gegevens; c) de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene; d) de wijze waarop de gegevens zijn verkregen; e) de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen. In deze categorie treft u enige documenten aan die u kunt gebruiken bij het in- en externe gerichte beleid ten aanzien van privacy.

Aantal documenten: 7