Informatie pagina

Modelovereenkomsten categorie ia


Ingebrekestellingen


Een ingebrekestelling kan worden gezien als de waarschuwing aan de wederpartij dat er sprake is van een niet-nakoming van een contractuele verplichting en een laatste waarschuwing om deze alsnog na te komen. Doet de wederpartij dat niet dan is deze in verzuim en kan de overeenkomst worden ontbonden en (aanvullende) schadevergoeding worden ge-eist. Deze categorie bevat diverse voorbeelden van (teksten van) ingebrekestellingen, sommaties en ander correspondentie welke kan worden gebruikt voor allerlei correspondentie met onwelwillende toeleveranciers of klanten. Er zijn diverse gradaties, van sommaties en waarschuwingen tot (het voornemen van) volledige ontbinding.

Aantal documenten: 10