Informatiepagina Modelovereenkomst


Aankondiging Liquidatie Vennootschap


De algemene vergadering van aandeelhouders dient het ontbindingsbesluit van de B.V. te nemen. Van dit besluit dienen notulen opgemaakt te worden waarin ook het ontslag van de huidige bestuurder(s) en de verlening van decharge aan de bestuurder(s) vastgelegd wordt. Tevens dient in deze notulen een vereffenaar van de B.V., alsmede een bewaarder van de boeken, bescheiden en gegevensdragers aangewezen te worden. De notulen dienen door de voorzitter en de secretaris van de vergadering ondertekend te worden. Vanaf dat moment wordt de B.V. in correspondentie als B.V. i.l. (in liquidatie) aangeduid en dient de liquidatie van een B.V. aan de Kamer van Koophandel (KvK) gemeld te worden. Door middel van een liquidatiebalans kan worden nagegaan of de baten in de B.V. wel of niet groter zijn dan de schulden. Op basis van deze balans wordt de "rekening en verantwoording" opgesteld, welke de omvang en samenstelling van dit overschot toont. Ingeval van meerdere aandeelhouders wordt een "plan van verdeling" opgesteld. Hieruit blijkt op welke wijze het overschot tussen de diverse aandeelhouders verdeeld zal worden. Na ondertekening van de rekening en verantwoording en eventueel het plan van verdeling, dienen deze stukken gedeponeerd te worden bij de KvK en daar, evenals ter kantore van de B.V., minimaal twee maanden ter inzage te liggen. In een landelijk verspreid dagblad moet in een advertentie vermeld worden waar en hoe lang de bescheiden ter inzage liggen. Dit alles om openheid te verschaffen jegens alle schuldeisers.

Aantal pagina's:    1   Prijs:    10.00
Aantal woorden:    75   Taal:    nl